SEAROX FB 6020

Плотность 40 кг/м3 | Толщина 70 мм

SEAROX FB 6040

Плотность 60 кг/м3 | Толщина 70 мм

SEAROX FB 6050

Плотность 70 кг/м3 | Толщина 30 мм

SEAROX FM 6030 ALU

Плотность 50 кг/м3 | Толщина 30 мм

SEAROX FB 6020 + ALU

Плотность 40 кг/м3 | Толщина 70 мм

SEAROX FB 6040 + ALU

Плотность 60 кг/м3 | Толщина 35, 70 мм

SEAROX FB 6050 + ALU

Плотность 70 кг/м3 | Толщина 30 мм